messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ทุ่งหัวช้าง
อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน
account_box คณะผู้บริหาร
นายบันพุฒ คำตา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง
โทร : 093-3277871
นายสุขุม อุ่นเรือน
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง
โทร : 081-1684169
นางทิพวรรณ นะกาลัง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง
โทร : 098-0623410
นายสิทธิ บุญปั๋น
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง
โทร : 097-9857826
account_box ฝ่ายสภา
นายไชยเทพ เสาร์เย็น
ประธานสภา อบต.ทุ่งหัวช้าง
โทร : 091-8780866
นายศรีลัย ติ๊บแก้ว
รองประธานสภา อบต.ทุ่งหัวช้าง
โทร : 061-0867956
นายรุ่งโรจน์ เรืองทรัพย์
เลขานุการสภา
โทร : 092-9720281
นายศรีลัย ติ๊บแก้ว
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4
โทร : 061-0867956
นายไชยเทพ เสาร์เย็น
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5
โทร : 091-8780866
นายสิริพงษ์ คำจม
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6
โทร : 061-2062239
นายชัยเดช คำตั๋น
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7
โทร : 062-5730190
นายพันธ์เสาร์ หัวยาว
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 9
โทร : 061-5042027
นายพลเทพ สุต๋า
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 10
โทร : 065-3291220
นายศรชัย ปุ๊ดปี้
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 11
โทร : 089-2661244
นายจำเริญ อุ่นเรือน
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 12
โทร : 065-5864977
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นายรุ่งโรจน์ เรืองทรัพย์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง
โทร : 053-975286-18
นางสายชล วงค์เขื่อนแก้ว
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 053-975286-11
นายไพโรจน์ พงษ์ตุ้ย
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 053-975286-12
นายรุ่งโรจน์ เรืองทรัพย์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 053-975286-13
นายสันติ ทาวี
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร : 053-975286-15
นายนิวุฒิ สีวิจี๋
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร : 053-975286-14
account_box สำนักปลัด
นางสายชล วงค์เขื่อนแก้ว
หัวหน้าสำนักปลัด
นางอ้อยทิพย์ ขัติยศ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นายวีระพล เตชะนา
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
นางสาวหยาดพิรุณ กองบุญ
นิติกรปฏิบัติการ
นายเนติบัณฑิต เข็มราช
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นายยศธณัญ หล้าหนัก
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
นางสุรีย์พรรณ วงศ์แจ่ม
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
ส.อ. วรโชติ วัฒนกุลสุวรรณ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
นางแสงชน ก้อนทอง
นักจัดการงานทั่วไป (ลูกจ้างประจำ)
นายสมพงษ์ เหล็กตั๋ว
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวกัญญา ธิสม
คนงาน
นางสาวบานเย็น คำแดง
คนงาน
นางสาววิไล กองคำ
คนงาน
นายคำสิงห์ จุนุ
พนักงานขับรถยนต์
นายรณชิต แดงชัย
พนักงานขับรถยนต์
account_box กองคลัง
นายไพโรจน์ พงษ์ตุ้ย
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางศตกมล ยานะวิน
นักวิชาการคลังชำนาญการ
นงสาวภัทรามาศต์ บุตรจุมปา
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
นางสนทนา แดงชัย
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
นางวารุณี นุ่นวาระ
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
นางสุวรินทร์ ปันวารี
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
account_box กองช่าง
นายรุ่งโรจน์ เรืองทรัพย์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
นายภาณุมาศ ยานะวิน
นายช่างโยธาชำนาญงาน
-
นายช่างโยธา (ปฎิบัติงาน/ชำนาญงาน)
นายกฤษณศักดิ์ พยุงศักดาภาส
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายสุอูน อ่อนใจ
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
account_box กองสวัสดิการสังคม
นายสันติ ทาวี
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
นายสันติ ทาวี
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางจีรพรรณ เตชะนา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
account_box กองการศึกษา
นายนิวุฒิ สีวิจี๋
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นายนิวุฒิ สีวิจี๋
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางจตุพร คำวิลัย
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางบัวจอน ชุมภูวัน
ครูชำนาญการ
นางสาคร บุตรจุมปา
ครูชำนาญการ
นางสาวเกษดา ชันดู
ครูชำนาญการ
นางสาวจิรนันท์ คำอ่อน
ครูชำนาญการ
นางสุทิน ก้างยาง
ครูชำนาญการ
นางนวลจันทร์ อุ่นเรือน
ครูชำนาญการ
นางสาวธนากานต์ นะกาลัง
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวนารี สุตำ
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวพรรษา สุตำ
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวสุรีย์พร เสาร์เย็น
ผู้ดูแลเด็ก
account_box หน่วยตรวจสอบภายใน
นางสาวอภิญญา แสงสว่าง
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
โทร : 088-4346424