องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ทุ่งหัวช้าง
อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน
account_box คณะผู้บริหาร
นายบันพุฒ คำตา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง
โทร : 097-9811889
นายเกี๋ยง ปันไก่
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง
โทร : 093-1652968
นายสาคร เงินอ่อน
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง
โทร : 096-3288339
นายสหภัทร ฟองคำ
เลขานุการ
โทร : 0855915928
account_box ฝ่ายสภา
นายไชยเทพ เสาร์เย็น
ประธานสภา อบต.ทุ่งหัวช้าง
โทร : 091-8780866
นายศรีลัย ติ๊บแก้ว
รองประธานสภา อบต.ทุ่งหัวช้าง
โทร : 061-0867956
นายรุ่งโรจน์ เรืองทรัพย์
เลขานุการสภา
โทร : 092-9720281
นายศรีลัย ติ๊บแก้ว
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4
โทร : 061-0867956
นายไชยเทพ เสาร์เย็น
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5
โทร : 091-8780866
นายสิริพงษ์ คำจม
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6
โทร : 061-2062239
นายชัยเดช คำตั๋น
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7
โทร : 062-5730190
นายพันธ์เสาร์ หัวยาว
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 9
โทร : 061-5042027
นายพลเทพ สุต๋า
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 10
โทร : 065-3291220
นายศรชัย ปุ๊ดปี้
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 11
โทร : 089-2661244
นายจำเริญ อุ่นเรือน
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 12
โทร : 065-5864977
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นายรุ่งโรจน์ เรืองทรัพย์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง
โทร : 092-9720281
นางสายชล วงค์เขื่อนแก้ว
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 089-9501742
นางศตกมล ยานะวิน
นักวิชาการคลัง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 081-2874790
นายสุรชัย คำธิตา
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 095-1342410
นายสุรชัย คำธิตา
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร : 095-1342410
นางสาวอภิญญา อุปหนอง
นักวิชาการศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 083-8653692
account_box สำนักปลัด
นางสายชล วงค์เขื่อนแก้ว
หัวหน้าสำนักปลัด
นางอ้อยทิพย์ ขัติยศ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นายวีระพล เตชะนา
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
นางสาวหยาดพิรุณ กองบุญ
นิติกรปฏิบัติการ
นางอรทัย เมืองนา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นายยศธณัญ หล้าหนัก
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
นางสุรีย์พรรณ วงศ์แจ่ม
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางแสงชน ก้อนทอง
นักจัดการงานทั่วไป (ลูกจ้างประจำ)
นายวิชัย ขัดสาร
ภารโรง (ลูกจ้างประจำ)
นายสมพงษ์ เหล็กตั๋ว
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวกัญญา ธิสม
คนงาน
นางสาวบานเย็น คำแดง
คนงาน
นางสาววิไล กองคำ
คนงาน
นายคำสิงห์ จุนุ
พนักงานขับรถยนต์
นายรณชิต แดงชัย
พนักงานขับรถยนต์
account_box กองคลัง
นางศตกมล ยานะวิน
นักวิชาการคลังชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
นางศตกมล ยานะวิน
นักวิชาการคลังชำนาญการ
นงสาวภัทรามาศต์ บุตรจุมปา
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
นางสนทนา แดงชัย
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
นางวารุณี นุ่นวาระ
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
นางสุวรินทร์ ปันวารี
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
account_box กองช่าง
นายสุรชัย คำธิตา
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายภาณุมาศ ยานะวิน
นายช่างโยธาชำนาญงาน
นายกฤษณศักดิ์ พยุงศักดาภาส
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายวิรัตน์ นุ่นวาระ
ผู้ช่วยนักผังเมือง
นายสุอูน อ่อนใจ
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
account_box กองสวัสดิการสังคม
นายสุรชัย คำธิตา
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
นายสันติ ทาวี
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสาวจีรพรรณ ใจแก้ว
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
account_box กองการศึกษา
นางสาวอภิญญา อุปหนอง
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาวอภิญญา อุปหนอง
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางจตุพร คำวิลัย
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางบัวจอน ชุมภูวัน
ครูชำนาญการ
นางสาคร บุตรจุมปา
ครูชำนาญการ
นางสาวเกษดา ชันดู
ครูชำนาญการ
นางสาวจิรนันท์ คำอ่อน
ครูชำนาญการ
นางสุทิน ก้างยาง
ครูชำนาญการ
นางนวลจันทร์ อุ่นเรือน
ครู
นางสาวธนากานต์ นะกาลัง
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวนารี สุตำ
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวพรรษา สุตำ
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวสุรีย์พร เสาร์เย็น
ผู้ดูแลเด็ก
account_box หน่วยตรวจสอบภายใน
นายรุ่งโรจน์ เรืองทรัพย์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง
โทร : 092-9720281
นางสาวอภิญญา แสงสว่าง
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
โทร : 088-4346424