องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ทุ่งหัวช้าง
อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง 1/1 หมู่ 4 ตำบลทุ่งหัวช้าง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน 51160 หมายเลขโทรศัพท์ : 085-6950751 หมายเลขโทรสาร : 053-975286

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
บริการข้อมูล
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 12
account_box คณะผู้บริหาร
นายรุ่งโรจน์ เรืองทรัพย์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้างปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง
โทร : 089-753-4510
นายรุ่งโรจน์ เรืองทรัพย์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้างปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง
โทร : 089-753-4510

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง
account_box ฝ่ายสภา

ประธานสภา อบต.ทุ่งหัวช้าง

ประธานสภา อบต.ทุ่งหัวช้าง

รองประธานสภา อบต.ทุ่งหัวช้าง

รองประธานสภา อบต.ทุ่งหัวช้าง

เลขานุการนายก อบต.

เลขานุการนายก อบต.

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 9

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 9

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 10

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 10

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 11

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 11

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 12

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 12
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นายรุ่งโรจน์ เรืองทรัพย์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง
โทร : 089-753-4510
นายรุ่งโรจน์ เรืองทรัพย์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง
โทร : 089-753-4510
นางสายชล วงค์เขื่อนแก้ว
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 089-950-1742
นางสายชล วงค์เขื่อนแก้ว
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 089-950-1742
นางศตกมล ยานะวิน
นักวิชาการคลัง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 081-287-4790
นางศตกมล ยานะวิน
นักวิชาการคลัง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 081-287-4790
นายสุรชัย คำธิตา
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 095-134-2410
นายสุรชัย คำธิตา
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 095-134-2410
นายสุรชัย คำธิตา
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร : 095-134-2410
นายสุรชัย คำธิตา
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร : 095-134-2410
นางอภิญญา อุปหนอง
นักวิชาการศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 083-865-3692
นางอภิญญา อุปหนอง
นักวิชาการศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 083-865-3692
account_box สำนักปลัด
นางสายชล วงค์เขื่อนแก้ว
หัวหน้าสำนักปลัด
นางสายชล วงค์เขื่อนแก้ว
หัวหน้าสำนักปลัด
นางอ้อยทิพย์ ขัติยศ
นักทรัพยากรบุคคล
นางอ้อยทิพย์ ขัติยศ
นักทรัพยากรบุคคล
นางอรทัย เมืองนา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางอรทัย เมืองนา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายวีระพล เตชะนา
นักวิชาการเกษตร
นายวีระพล เตชะนา
นักวิชาการเกษตร
นางสาวอภิญญา แสงสว่าง
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
นางสาวอภิญญา แสงสว่าง
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
นางสาวหยาดพิรุณ กองบุญ
นิติกรปฏิบัติการ
นางสาวหยาดพิรุณ กองบุญ
นิติกรปฏิบัติการ
นายยศธณัญ หล้าหนัก
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
นายยศธณัญ หล้าหนัก
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
นางสุรีย์พรรณ วงศ์แจ่ม
เจ้าพนักงานธุรการ
นางสุรีย์พรรณ วงศ์แจ่ม
เจ้าพนักงานธุรการ
นางแสงชน ก้อนทอง
นักจัดการงานทั่วไป (ลูกจ้างประจำ)
นางแสงชน ก้อนทอง
นักจัดการงานทั่วไป (ลูกจ้างประจำ)
นายวิชัย ขัดสาร
ภารโรง (ลูกจ้างประจำ)
นายวิชัย ขัดสาร
ภารโรง (ลูกจ้างประจำ)
นายสมพงษ์ เหล็กตั๋ว
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายสมพงษ์ เหล็กตั๋ว
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวกัญญา ธิสม
คนงาน
นางสาวกัญญา ธิสม
คนงาน
นางสาวบานเย็น คำแดง
คนงาน
นางสาวบานเย็น คำแดง
คนงาน
นางสาววิไล กองคำ
คนงาน
นางสาววิไล กองคำ
คนงาน
นายคำสิงห์ จุนุ
พนักงานขับรถยนต์
นายคำสิงห์ จุนุ
พนักงานขับรถยนต์
นายรณชิต แดงชัย
พนักงานขับรถยนต์
นายรณชิต แดงชัย
พนักงานขับรถยนต์
account_box กองคลัง
นางศตกมล ยานะวิน
นักวิชาการคลัง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
นางศตกมล ยานะวิน
นักวิชาการคลัง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
นางศตกมล ยานะวิน
นักวิชาการคลัง
นางศตกมล ยานะวิน
นักวิชาการคลัง
นงสาวภัทรามาศต์ บุตรจุมปา
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
นงสาวภัทรามาศต์ บุตรจุมปา
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
นางสนทนา แดงชัย
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสนทนา แดงชัย
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางวารุณี นุ่นวาระ
เจ้าพนักงานพัสดุ
นางวารุณี นุ่นวาระ
เจ้าพนักงานพัสดุ
นางสุวรินทร์ ปันวารี
เจ้าพนักงานพัสดุ
นางสุวรินทร์ ปันวารี
เจ้าพนักงานพัสดุ
account_box กองช่าง
นายสุรชัย คำธิตา
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายสุรชัย คำธิตา
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายภาณุมาศ ยานะวิน
นายช่างโยธา
นายภาณุมาศ ยานะวิน
นายช่างโยธา
นายกฤษณศักดิ์ พยุงศักดาภาส
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายกฤษณศักดิ์ พยุงศักดาภาส
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายวิรัตน์ นุ่นวาระ
ผู้ช่วยนักผังเมือง
นายวิรัตน์ นุ่นวาระ
ผู้ช่วยนักผังเมือง
นายสุอูน อ่อนใจ
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นายสุอูน อ่อนใจ
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
account_box กองสวัสดิการสังคม
นายสุรชัย คำธิตา
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
นายสุรชัย คำธิตา
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
นายสันติ ทาวี
นักพัฒนาชุมชน
นายสันติ ทาวี
นักพัฒนาชุมชน
นางสาวจีรพรรณ ใจแก้ว
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
นางสาวจีรพรรณ ใจแก้ว
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
account_box กองการศึกษา
นางอภิญญา อุปหนอง
นักวิชาการศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางอภิญญา อุปหนอง
นักวิชาการศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางอภิญญา อุปหนอง
นักวิชาการศึกษา
นางอภิญญา อุปหนอง
นักวิชาการศึกษา
นางจตุพร คำวิลัย
เจ้าพนักงานธุรการ
นางจตุพร คำวิลัย
เจ้าพนักงานธุรการ
นางบัวจอน นันทเสน
ครู คศ.2
นางบัวจอน นันทเสน
ครู คศ.2
นางสาคร บุตรจุมปา
ครู คศ.2
นางสาคร บุตรจุมปา
ครู คศ.2
นางนวลจันทร์ อุ่นเรือน
ครู คศ.1
นางนวลจันทร์ อุ่นเรือน
ครู คศ.1
นางสาวเกษดา ชันดู
ครู คศ.1
นางสาวเกษดา ชันดู
ครู คศ.1
นางสาวจิรนันท์ คำอ่อน
ครู คศ.1
นางสาวจิรนันท์ คำอ่อน
ครู คศ.1
นางสุทิน ก้างยาง
ครู คศ.1
นางสุทิน ก้างยาง
ครู คศ.1
นางสาวธนากานต์ นะกาลัง
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวธนากานต์ นะกาลัง
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวนารี สุตำ
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวนารี สุตำ
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวพรรษา สุตำ
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวพรรษา สุตำ
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวสุรีย์พร เสาร์เย็น
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวสุรีย์พร เสาร์เย็น
ผู้ดูแลเด็ก
บุคลากรภายใน
account_box ผู้บริหารองค์กร
นายรุ่งโรจน์ เรืองทรัพย์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้างปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง
โทร : 089-753-4510
นายรุ่งโรจน์ เรืองทรัพย์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้างปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง
โทร : 089-753-4510
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2563
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder รายงานการตรวจสอบภายใน ประจำปี 2564
folder รายงานผลการดำเนินการ โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม และความโปร่งใสในองค์กร ประจำปี
ศูนย์ยุติธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง