messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ทุ่งหัวช้าง
อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน
folder หลักเกณฑ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำ(รอบการประเมินครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖) poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง(รอบการประเมินครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏับัติงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง รอบการประเมินครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำ (รอบการประเมินครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖) poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง (รอบการประเมินครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖) poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบล รอบการประเมินครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
ประกาศ ก.อบต.จังหวัดลำพูน เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 92
ประกาศ ก.อบต.จังหวัด เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๘ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 83
ประกาศ ก.อตต.จังหวัดลำพูน เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 70
ประกาศ ก.อบต.จังหวัดลำพูน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการพัฒนาพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล สายงานการสอน (ฉบับ 2) พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 80
ประกาศ กจ. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล (เพิ่มเติม) พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 74
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำ(รอบการประเมินครั้งที่2 ประจำปีงบประมาณ2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 53
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบล รอบการประเมินครั้งที่2 ประจำปีงบประมาณ2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 71
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง (รอบการประเมินครั้งที่2 ประจำปีงบประมาณ2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 67
ประกาศ ก.อบต.จังหวัดลำพูน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 80
หลักเกณฑ์บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 206
มติ ก.ท.จ.ลำพูน และ ก.อบต.จังหวัดลำพูน poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 103
1 - 17 (ทั้งหมด 17 รายการ) 1