messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ทุ่งหัวช้าง
อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน
account_box กองการศึกษา
นายนิวุฒิ สีวิจี๋
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นายนิวุฒิ สีวิจี๋
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางจตุพร คำวิลัย
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางบัวจอน ชุมภูวัน
ครูชำนาญการ
นางสาคร บุตรจุมปา
ครูชำนาญการ
นางสาวเกษดา ชันดู
ครูชำนาญการ
นางสาวจิรนันท์ คำอ่อน
ครูชำนาญการ
นางสุทิน ก้างยาง
ครูชำนาญการ
นางนวลจันทร์ อุ่นเรือน
ครูชำนาญการ
นางสาวธนากานต์ นะกาลัง
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวนารี สุตำ
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวพรรษา สุตำ
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวสุรีย์พร เสาร์เย็น
ผู้ดูแลเด็ก