องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ทุ่งหัวช้าง
อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน
account_box สำนักปลัด
นางสายชล วงค์เขื่อนแก้ว
หัวหน้าสำนักปลัด
นางอ้อยทิพย์ ขัติยศ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นายวีระพล เตชะนา
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
นางสาวหยาดพิรุณ กองบุญ
นิติกรปฏิบัติการ
นางอรทัย เมืองนา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นายยศธณัญ หล้าหนัก
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
นางสุรีย์พรรณ วงศ์แจ่ม
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางแสงชน ก้อนทอง
นักจัดการงานทั่วไป (ลูกจ้างประจำ)
นายวิชัย ขัดสาร
ภารโรง (ลูกจ้างประจำ)
นายสมพงษ์ เหล็กตั๋ว
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวกัญญา ธิสม
คนงาน
นางสาวบานเย็น คำแดง
คนงาน
นางสาววิไล กองคำ
คนงาน
นายคำสิงห์ จุนุ
พนักงานขับรถยนต์
นายรณชิต แดงชัย
พนักงานขับรถยนต์