องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ทุ่งหัวช้าง
อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง 1/1 หมู่ 4 ตำบลทุ่งหัวช้าง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน 51160 หมายเลขโทรศัพท์ : 085-6950751 หมายเลขโทรสาร : 053-975286

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
บริการข้อมูล

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 20
account_box ฝ่ายสภา
นายไชยเทพ เสาร์เย็น
ประธานสภา อบต.ทุ่งหัวช้าง
นายไชยเทพ เสาร์เย็น
ประธานสภา อบต.ทุ่งหัวช้าง
นางเกี๋ยง ปันไก่
รองประธานสภา อบต.ทุ่งหัวช้าง
นางเกี๋ยง ปันไก่
รองประธานสภา อบต.ทุ่งหัวช้าง
นายรุ่งโรจน์ เรืองทรัพย์
เลขานุการนายก อบต.
นายรุ่งโรจน์ เรืองทรัพย์
เลขานุการนายก อบต.
นายก๋อง ตั๋นตะนะ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4
นายก๋อง ตั๋นตะนะ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4
นายสุขุม อุ่นเรือน
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4
นายสุขุม อุ่นเรือน
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4
นายไชยเทพ เสาร์เย็น
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5
นายไชยเทพ เสาร์เย็น
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5
นายวิโรจน์ ปันอ้าย
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6
นายวิโรจน์ ปันอ้าย
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6
นายนรินทร์ มังกา
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6
นายนรินทร์ มังกา
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6
นายประสงค์ ปุ๊ดบี้
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7
นายประสงค์ ปุ๊ดบี้
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7
นายวิโรจน์ จันทร์คำ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7
นายวิโรจน์ จันทร์คำ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7
นายก๋องดี คำสุข
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 9
นายก๋องดี คำสุข
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 9
นายเกี๋ยง ปันไก่
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 9
นายเกี๋ยง ปันไก่
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 9
นายเกรียงวงค์ สุต๋า
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 10
นายเกรียงวงค์ สุต๋า
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 10
นายสมเพชร ถาเงิน
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 10
นายสมเพชร ถาเงิน
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 10
นายตอน ก้อนจันทร์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 11
นายตอน ก้อนจันทร์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 11
นายผัดลือ อุ่นเรือน
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 11
นายผัดลือ อุ่นเรือน
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 11
นายลิใจ สุต๋า
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 12
นายลิใจ สุต๋า
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 12
นายชัยณรงค์ คำฝั้น
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 12
นายชัยณรงค์ คำฝั้น
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 12
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายศักดิ์สิทธิ์ จันทร์ถา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง
โทร : 091-069-1582
นายศักดิ์สิทธิ์ จันทร์ถา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง
โทร : 091-069-1582
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2563
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder รายงานการตรวจสอบภายใน ประจำปี 2564
folder รายงานผลการดำเนินการ โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม และความโปร่งใสในองค์กร ประจำปี
ศูนย์ยุติธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง