องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ทุ่งหัวช้าง
อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน
account_box กองคลัง
นายไพโรจน์ พงษ์ตุ้ย
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางศตกมล ยานะวิน
นักวิชาการคลังชำนาญการ
นงสาวภัทรามาศต์ บุตรจุมปา
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
นางสนทนา แดงชัย
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
นางวารุณี นุ่นวาระ
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
นางสุวรินทร์ ปันวารี
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน