องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ทุ่งหัวช้าง
อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน
camera_alt ภาพกิจกรรม
เจ้าหน้าที่งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ออกพ่นหมอกควันในชุนชน บ้านสันดอนมูล หมู่ 11 [21 มิถุนายน 2565]
ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมไฟกิ่ง หมู่ 10 บ้านหนองผำ [21 มิถุนายน 2565]
เจ้าหน้าที่กองช่าง ออกปฏิบัติการลงพื้นที่ ตัดกิ่งไม้ เพื่อปรับภูมิทัศน์ข้างทางทั้งสองข้างทาง หมู่ 7 บ้านสัญชัย [21 มิถุนายน 2565]
ประชุมหัวหน้าส่วนประจำเดือน มิถุนายน [20 มิถุนายน 2565]
ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมซัมเมอร์ หมู่ 6 [20 มิถุนายน 2565]
เข้าร่วมประชุมคระกรรมการบริหารศุนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง(ศจพ.อ) [20 มิถุนายน 2565]
พนักงาน เจ้าหน้าที่กองช่าง ออกปฏิบัติการลงพื้นที่ ตัดหญ้า ตัดกิ่งไม้ เพื่อปรับภูมิทัศน์ข้างทางทั้งสองข้างทาง [20 มิถุนายน 2565]
เข้าแถวประชุมชี้แจงเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์ กับข้าราชการ พนักงานในองค์กร เพื่อเตรียมความพร้อมในการทำงาน [20 มิถุนายน 2565]
จัดประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบในการคัดเลือกสื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอนฯ [17 มิถุนายน 2565]
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ในเขตพื้นที่องค์การบริการส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง [17 มิถุนายน 2565]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 1 - 10 (ทั้งหมด 317 รายการ)