องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ทุ่งหัวช้าง
อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง 1/1 หมู่ 4 ตำบลทุ่งหัวช้าง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน 51160 หมายเลขโทรศัพท์ : 085-6950751 หมายเลขโทรสาร : 053-975286การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
บริการข้อมูล

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 8
เดือนนี้ 6,659
เดือนที่แล้ว 10,075
ทั้งหมด 24,917

camera_alt ภาพกิจกรรม
วันที่ 14 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง จัดประชุมสภาองค์กาารบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2564 ประจำปี พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง [14 มิถุนายน 2564]
ผู้โพส : admin
วันที่ 11 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564 เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้างออกตรวจให้คำแนะนำผู้ประกอบกิจการ เพื่อขออนุญาตกรมพลังงานต่อไป [11 มิถุนายน 2564]
ผู้โพส : admin
วันที่ 10 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564 นายศักดิ์สิทธิ์ จันทร์ถา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง เป็นประธานกล่าวต้อนรับ คณะกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดลำพูน (กอ.รมน.จังหวัดลำพูน)ตามแผนงานโครงการเตรียมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ เพื่อติดตาม ประสานงานสถานการณ์... [10 มิถุนายน 2564]
ผู้โพส : admin
วันที่ 10 เดือมิถุนายน พ.ศ. 2564 นายศักดิ์สิทธิ์ จันทร์ถา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง นำเจ้าหน้าที่ อบต.ทุ่งหัวช้าง เข้าดำเนินการตัดต้นไม้ที่ขีดขวางการจราจร ถนนทางเข้าบ้านสัญชัย เพื่อประชาชนสัญจรได้อย่างสะดวกปลอดภัย และมีทัศนวิสัยที่ดีในการมองเห็นมากขึ้น [10 มิถุนายน 2564]
ผู้โพส : admin
เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง ว่ามีความพร้อมในการเปิดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ในวันที่ 14 มิถุนายน 2564... [9 มิถุนายน 2564]
ผู้โพส : admin
วันพุธ ที่ 9 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. นายศักดิ์สิทธิ์ จันทร์ถา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้างเป็นประธานเปิดโครงการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 5 ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง [9 มิถุนายน 2564]
ผู้โพส : admin
วันอังคาร ที่ 8 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 13.00 น. นายศักดิ์สิทธิ์ จันทร์ถา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้างเป็นประธานในการเปิดประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง เพื่อพิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2564 ณ... [8 มิถุนายน 2564]
ผู้โพส : admin
วันที่ 8 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้างได้ดำเนินการปรับปรุงห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโป่งแดง หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งหัวช้าง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว [8 มิถุนายน 2564]
ผู้โพส : admin
วันที่ 8 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564 เจ้าหน้าที่ อบต.ทุ่งหัวช้าง ได้ดำเนินการตัดหญ้า ตัดแต่งต้นไม้บริเวณสองข้างทาง ถนนสายทางบ้านดง หมู่ที่ 9 ตำบลทุ่งหัวช้าง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน [8 มิถุนายน 2564]
ผู้โพส : admin
วันที่ 7 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564 Care giver(CG) ได้ลงพื้นที่ให้การดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิง Long Term Care(การดูแลระยะยาว) [7 มิถุนายน 2564]
ผู้โพส : admin
1 - 10 (ทั้งหมด 129 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายศักดิ์สิทธิ์ จันทร์ถา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง
โทร : 091-069-1582
นายศักดิ์สิทธิ์ จันทร์ถา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง
โทร : 091-069-1582
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2563
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder รายงานการตรวจสอบภายใน ประจำปี 2564