องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ทุ่งหัวช้าง
อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน

ข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง
folder ขัอบัญญัติทั่วไป
folder ขัอบัญญัติงบประมาณ
บริการข้อมูล

สถิติ sitemap
วันนี้ 121
เดือนนี้5,201
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.65)48,346
ทั้งหมด 254,162

camera_alt ภาพกิจกรรม
ลงพื้นที่ซ่อมแซมไฟกิ่งสาธารณะ หมู่ที่ 10 บ้านหนองผำ [23 กุมภาพันธ์ 2567]
รับแจ้งจากศูนย์สั่งการให้รับผู้ป่วย จิตเวช บ้านดอยวงค์ หมู่ที่ 12 [22 กุมภาพันธ์ 2567]
โครงการ ป้องกันปัญหาหมอกควันและไฟป่า ประจำปี 2567 [20 กุมภาพันธ์ 2567]
เจ้าหน้าที่กู้ชีพ อบต.ทุ่งหัวช้าง ออกตรวจสอบพื้นที่ รับผู้ป่วยมีอาการอาเจียน อ่อนเพลีย มีแผลบวมที่ตาตุ่มข้างซ้าย [18 กุมภาพันธ์ 2567]
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์

forum ประกาศ
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง ขอให้เจ้าของที่ดินที่ทอดทิ้งไม่ทำประโยชน์รับเข้าทำประโยชน์ในที่ดิน
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview1
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราที่จัดเก็บ และรายละเอียดที่จำเป็น ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๗ ตามมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒
เผยแพร่วันที่ : 30 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview2
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง เรื่อง ประกาศกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง จากเว็ปไซต์ของกรมธนารักษ์ เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๗
เผยแพร่วันที่ : 30 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview2
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย ประจำงบงประมาณ ๒๕๖๗
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview10
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง เรื่อง แต่งตั้งพนังานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามกฏหมายว่าด้วยภาษีป้าย ประจำปีภาษี ๒๕๖๗
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview9

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
image No Gift Policy
no gift policy องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง
 
info ศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS)
ศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ One stop Service

สายตรงผู้บริหาร
info ผู้บริหารองค์กร
นายบันพุฒ คำตา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง
โทร : 093-3277871
นายบันพุฒ คำตา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง
โทร : 093-3277871
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder รายงานการตรวจสอบภายใน ประจำปี 2564
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder รายงานผลการดำเนินการ โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม และความโปร่งใสในองค์กร ประจำปี
folder นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
folder นโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใสและการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
folder ตรวจสอบภายใน
folder โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี
folder นโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง
บันทึกข้อตกลง (MOU)
folder บันทึกข้อตกลง ITA 2565

public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กสว.
21/02/2567
21/02/2567
ขอความอนุเคราะห์ในการเข้าร่วมการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและรายงานผล
กสธ.
21/02/2567
21/02/2567
แจ้งข้อสั่งการการดำเนินงานการคัดกรอง บำบัดรักษาฟื้นฟูสภาพ และติดตาม ผู้มีปัญหาการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
กสว.
21/02/2567
21/02/2567
การประชุมชี้แจงการจัดเตรียมเอกสารสำหรับการเตรียมการรับการทวนสอบรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย รอบที่ 3
กศ.
21/02/2567
21/02/2567
ผลการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเรียนที่ 2/2566
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กพส.
21/02/2567
21/02/2567
ขอความอนุเคราะห์ส่งแบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหาระบบประปาหมู่บ้าน
สน.คท.
20/02/2567
21/02/2567
การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนกิจการสถานธนานุบาล
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ