ชื่อเรื่อง : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ลพ.ถ.41011ถนนสายดอยแก้ว-แม่นาว๊ะ หมู่ 5 บ้านโป่งแดง