ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายติ๊บ อุ่นเรือน หมู่ที่ 9 บ้านดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง