ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอย 17 บ้านดอยวงค์ หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง