ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาบริการติดตั้งระบบไฟฟ้าสำหรับอาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง