ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 9 บ้านดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง