ชื่อเรื่อง : ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองสวัสดิการและสังคม)จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง