ชื่อเรื่อง : ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง