ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุอุปกรณ์และเครื่องเขียนแบบพิมพ์ประจำหน่วยเลือกตั้งขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง