ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอย 1 บ้านสัญชัย หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง