ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยนายสุข เต๋จา หมู่ที่ ๔ บ้านหัวขัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง