ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยโป่ง บ้านโป่งแดง หมู่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง