ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาโครงการขุดลอกเปิดทางน้ำฝายใหม่ หมู่ที่ ๕ บ้านโป่งแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง