ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาโครงการขุดลอกเปิดทางน้ำฝายสุแม๊ะ บ้านโป่งแดง หมู่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง