ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายห้วยต้นผึ้ง หมู่ที่ 5 บ้านโป่งแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง